Zapytanie ofertowe w ramach projektu POIG

Zapytanie ofertowe w ramach projektu POIG

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Beneficjent:

MWM Sp. z o.o. Sp. komandytowa
44-100 Gliwice ul.
Grottgera 35
tel/fax 32 279 05 48
e-mail:
biuro@mwm.pl

 

W związku z planowaną realizacja projektu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” pt:  „Opracowanie innowacyjnego systemu wspomagającego nowoczesne, elastyczne sposoby pracy biurowej w tym w szczególności dynamicznego, opartego na bieżących potrzebach, współdzielenia stanowisk, powierzchni i infrastruktury biurowej.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  zapraszamy do udziału w postępowaniu ofertowym na wykonanie zadań wg opisu zamieszczonego poniżej.

Podstawowe informacje o projekcie

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnego systemu wspomagającego elastyczne metody pracy biurowej.

W ostatnim czasie obserwuje się znaczne zmiany w sposobie realizacji pracy biurowej. Dynamiczne zmiany w gospodarce wymagają elastycznych sposobów świadczenia pracy.  Coraz częściej organizacje odchodzą od sztywnego i hierarchicznego organizowana pracy, z podziałem na działy i stałych przydziałów miejsc i narzędzi pracy biurowej na rzecz dynamicznego współdzielenia stanowisk pracy w oparciu o bieżące potrzeby tzw „hot desking”, „coworking”. W takim środowisku kluczowe dla osiągnięcia rezultatu jest posiadanie narzędzia analizującego na bieżąco aktualny status poszczególnych stanowisk pracy (detektory obecności), wspomagającego proces przydzielania ich poszczególnym grupom i użytkownikom, oraz kontrolujących wykorzystania przydziałów. Z uwagi na brak stałych miejsc pracy konieczne jest posiadanie także rozwiązań wspomagających lokalizację poszczególnych pracowników i elementów wyposażenia biurowego (bikony) oraz wspomagających nawigację w przestrzeni biurowej.

 

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie:

Zadanie 1– Realizacja badań w celu wyboru platformy radiowej komunikacji oraz opracowanie protokołu wymiany danych pomiędzy elementami systemu, w tym:

 • Przeprowadzenie analizy energooszczędnych modułów komunikacji radiowej krótkiego zasięgu i systemów ich programowania pod kątem możliwości zastosowania w projektowanych rozwiązaniach,
 • Dokonanie porównania parametrów technicznych, funkcjonalnych i dostępności elementów na bazie danych katalogowych producentów,
 • Dokonanie wyboru elementów pod kątem możliwości zastosowania w projektowanych zastosowaniach i urządzeniach. Elementy zostaną wybrane na podstawie danych katalogowych producentów. Zostaną wybrane minimum 3 układy komunikacji,
 • Zakup wytypowanych systemów w formie płyt ewaluacyjnych wraz z systemami programowania, tzw. „toolchain”,
 • Badanie zakupionych systemów komunikacji w kierunku określenia ich rzeczywistych parametrów i możliwości zastosowania w opracowanych (w innym zadaniu) aplikacjach i urządzeniach,
 • Implementacja (wdrożenie) poszczególnych funkcji programowanych (stworzonych w innym zadaniu) w poszczególnych układach,
 • Testowanie poszczególnych układów komunikacji pod kątem realizacji funkcji oraz parametrów komunikacji i zużycia energii.
 • Celem zadania jest sformułowanie wniosków w zakresie dostępnych systemów energooszczędnej  komunikacji radiowej bliskiego. Celem badań jest również rozpoznanie ograniczeń i możliwości poszczególnych systemów i metod i warunków stosowalności w celu wyboru metod optymalnych.

 

Zadanie 2 – Realizacja badań w celu wyboru metody pozycjonowania elementów wewnątrz pomieszczeń – tzw indoor positioning system, w tym:

 • Przeprowadzenie analizy dostępnych rozwiązań pozwalających realizować funkcje lokalizacji elementów wewnątrz pomieszczeń pod kątem możliwości zastosowania w projektowanych rozwiązaniach,
 • Dokonanie porównania parametrów technicznych, funkcjonalnych i dostępności elementów na bazie danych katalogowych producentów,
 • Dokonanie wyboru elementów pod kątem możliwości zastosowania w projektowanych zastosowaniach i urządzeniach. Elementy zostaną wybrane na podstawie danych katalogowych producentów. Zostaną wybrane minimum 3 układy/technologie,
 • Zakup wytypowanych systemów w formie płyt ewaluacyjnych wraz z systemami programowania, tzw. „toolchain”,
 • Badanie zakupionych systemów  pozycjonowania w kierunku określenia ich rzeczywistych parametrów i możliwości zastosowania w opracowanych (w innym zadaniu) aplikacjach i urządzeniach,
 • Testowanie poszczególnych układów pod kątem realizacji funkcji oraz parametrów komunikacji i zużycia energii,
 • Celem zadania jest sformułowanie wniosków w zakresie dostępnych systemów pozycjonowania wewnątrz pomieszczeń. Celem badań jest również rozpoznanie ograniczeń i możliwości poszczególnych systemów i metod i warunków stosowalności w celu wyboru metod optymalnych.

Główne kody, w których zawierają się wszystkie elementy składowe opisanego zamówienia:

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

 

Termin wykonania zadań: 6 miesięcy od podpisania umowy

 

Zespół realizujący zadanie:

Wymagane jest aby wykonawca realizował zadanie przy pomocy zespołu składającego się z minimum 2 osób, posiadających stopnie naukowe.

 

Cena ofertowa:

Cena ofertowa powinna obejmować całkowite, ryczałtowe koszty wykonania powyższych zadań łącznie z wszelkimi kosztami osobowymi, kosztami zakupu niezbędnego sprzętu, oprogramowania oraz wartości intelektualnych, a także przekazanie wszystkich wyników badań, praw do ich wykorzystania oraz zakupionego sprzętu Beneficjentowi.

 

Termin, miejsce  i forma składania oferty:

Ofertę należy składać do dnia 11 sierpnia 2016r. do godziny 12:00

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej z powołaniem się na niniejsze zapytanie ofertowe, w sekretariacie beneficjenta: adres 44-100 Gliwice, ul Grottgera 35 lub pocztą elektroniczną na adres biuro@mwm.pl

Cenę oferty należy podać w kwocie netto, brutto i słownie cenę brutto

W ofercie należy złożyć oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków podanych w niniejszym zapytaniu.

Do oferty należy dołączyć informacje o składzie osobowym zespołu przewidzianego do realizacji zadania wraz z opisem dotychczasowego doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia, w tym spis publikacji w tym obszarze (z podaniem publikatora) oraz spis zakończonych projektów badawczych i prac wdrożonych, wykorzystanych w przemyśle.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty powinny posiadać termin ważności do dnia 31.07.2017r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Dodatkowe informacje:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, zgodnie z “Wytycznymi w zakresie walifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.

2. Posiadają uprawnienia do wykonania określone działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem (dotyczy Oferentów prowadzących działalność gospodarczą).

3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.

Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu:

 •  wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
 •   wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
 •   wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
 •   zmiany istotnych regulacji prawnych;
 •   zmiany terminu realizacji projektu Zamawiającego

 

Kryteria oceny oferty:

Kryterium 1 – cena – waga kryterium 60%

Ilość punktów za kryterium cena = cena brutto oferty o najniższej cenie/cena brutto danej oferty * 100 pkt * 0,6

Kryterium 2 - ocena doświadczenia zawodowego w zakresie przedmiotu zamówienia  – waga kryterium 40%

 

Kryterium oceniane będzie przez przyznanie punktów

- za każdą publikację 1 pkt

- za każdy projekt badawczy  - 5 pkt

- za każdą wdrożona pracę w zakresie przedmiotu zamówienia, wykorzystaną w przemyśle –  20 pkt

 

Ilość punktów za kryterium doświadczenie = ilość punktów przyznana danej ofercie/ilość punktów przyznanych ofercie z maksymalną ilością punktów * 100 pkt * 0,4

Do realizacji zadania wybrana zostanie oferta która uzyska najwyższą sumaryczną ilość punktów z kryterium 1 i kryterium 2.

Zasady realizacji umowy:

 1. Beneficjent przewiduje udzielenie wykonawcy zaliczki na poczet realizacji zadania w wysokości do 30% wartości umowy.
 2. Wykonawca przekaże wyniki badan w postaci:
  1.  szczegółowego opisu przeprowadzonych badań i uzyskanych wniosków 
  2. precyzyjnych instrukcji związanych z uruchomieniem i konfiguracją układów ewaluacyjnych, w tym instrukcji kompilacji plików źródłowych
  3. plików konfiguracyjnych oraz kodów źródłowych opracowanego oprogramowania,
  4. wszystkich plików stron trzecich, wykorzystanych do konfiguracji i uruchomienia układów ewaluacyjnych, w tym także w postaci kodów źródłowych, jeżeli uzyskane licencje obejmują możliwość uzyskania takich kodów
  5. publikacji w wspólnie wybranym publikatorze, obejmującej skrócony opis przeprowadzonych badań i omówienie uzyskanych wniosków.

Przekazanie wyników badań obejmuje także oświadczenie wykonawcy o przekazaniu majątkowych praw autorskich do wykorzystania wyników prowadzonych prac.

 1. Wszelkie prawa autorskie zakupione w ramach realizacji zdania powinny wskazywać na Beneficjenta, jako użytkownika końcowego

 

Sposób komunikacji z beneficjentem:

Informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udziela Pan Przemysław Pierzchała od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00, e-mail:  biuro@mwm.pl

Odpowiedzi wraz z pytaniami udzielane będą wszystkim uczestnikom postepowania ofertowego.

 

 

 

Za Beneficjenta

Przemysław Pierzchała

Kierownik Projektu

Kategorie

Wczytywanie danych...